Gietrzwałd

Gietrzwałd – Kapliczka objawień Matki Bożej w 1877 r.

GIETRZWAŁD – uma aldeia situada 41 18 km na płd. zachód od Olsztyna, w archidiecezji warmińskiej. Opiekunami sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej a partir de 1945 są księża kanonicy regularni laterańscy.

Sanktuarium MB Gietrzwałdzkiej jest jedynym w Polsce ośrodkiem kultu maryjnego, w którym oprócz czci Maryi w Jej wizerunku zdarzały się, zatwierdzone przez władze kościelne, objawienia Matki Bożej.

Kult Matki Bożej w Gietrzwałdzie znany był jeszcze przed objawieniami i związany był z obrazem MB Gietrzwałdzkiej. Obraz Madonny z Dzieciątkiem namalował nieznany artysta w 2. metade. XVI w. w Wielkopolsce. Pod względem ikonograficznym zaliczany jest do typu Hodegetrii. Przedstawia Matkę Bożą trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus. Jezus w lewej rączce trzyma księgę, a prawą wznosi w geście błogosławieństwa. W górnej części obrazu aniołowie trzymają wstęgę z napisem w języku łacińskim: „Witaj Królowo Nieba, witaj Królowo Aniołów”. C 1583 był on wymieniany przez bpa Marcina Kromera i obok Piety, przyozdobiony był białym welonem. Wizerunek MB Gietrzwałdzkiej został koronowany 10 setembro 1967 przez prymasa Polski ks. Stefana kard. Wyszyńskiego. Niedługo po koronacji korony zostały skradzione. Rekoronacja odbyła się 2 fevereiro 1969.

A partir de 27 czerwca do 16 setembro 1877 Matka Boża objawia się dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej Augustynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. W czasie objawień rozmawiała z dziećmi w języku polskim. Matka Boża nazwała siebie Najświętszą Panną Maryją Niepokalanie Poczętą oraz prosiła o codzienną modlitwę różańcową i zachowanie trzeźwości. Przekazała obietnice bliskiego uwolnienia Kościoła od prześladowań, obsadzenie kapłanami osieroconych parafii diecezji warmińskiej oraz opieki nad Jej czcicielami w życiu doczesnym i wiecznym. Maryja poleciła również, aby w miejscu objawień została zbudowana kapliczka z figurą Niepokalanej. Dlatego przyjął się zwyczaj, że w czasie pielgrzymki pątnicy modlą się przy tej kapliczce, potem przed obrazem Pani Warmińskiej oraz idąc w kierunku źródełka, które pobłogosławiła Maryja 8 setembro 1877, przy kapliczkach odmawiają różaniec. Po zakończeniu objawień G. zaczęto nazywać „polskim Lourdes”.

W pierwszym dniu objawień na niebie zauważyć można było jasny obłok sięgający od Częstochowy po Warmię. W tym wydarzeniu można znaleźć genezę nazwy „Warmińska Częstochowa”, jaką miał od tego momentu G. Nazwa ta podkreśla rolę i znaczenie G. w okresie prześladowań Polaków na Warmii w okresie Kulturkampfu. W niektórych latach, gdy władze pruskie zabraniały organizowania pielgrzymek na Jasną Górę, G. stanowił „zastępczą Częstochowę”. Do G. pielgrzymowała przede wszystkim ludność wyznania rzymskokatolickiego, ale zdarzało się, że pielgrzymowali także ewangelicy, a pielgrzymki te organizowane były często wbrew zaleceniom konsystorza ewangelickiego w Królewcu. Zatem G. stał się miejscem pogłębienia więzi narodowych pomiędzy ludnością polską tych dwóch wyznań.

Jeszcze przed objawieniami do sanktuarium w G. przychodziła ludność Warmii z „łosierą”. Łosiery były to pielgrzymki wotywne, przy czym celem ich było nie tylko odwiedzenie miejsca słynącego cudami dla uproszenia potrzebnych łask, ale również wypełnienie ślubuprzyrzeczenia złożonego przez członków danej wspólnoty lokalnej.

Gietrzwałd – Cudowny Obraz NMP, Pani Ziemi Warmińskiej

Zatwierdzenie prawdziwości objawień nastąpiło w stulecie tych wydarzeń, 11 setembro 1977.

Fakt ten przyczynił się do rozwoju kultu MB Gietrzwałdzkiej poza granicami diecezji. Zbudowano kościół pw. MB Gietrzwałdzkiej w Zelkach (diec. ełcka) oraz kaplicę w Kirach k. Zakopanego i Oratorium w Kałkowie k. Starachowic.

Pielgrzymki do G. znane są od XVII w.

Ostatnie dni objawień zbiegły się ze świętem Narodzenia Matki Bożej. Na uroczystości te, odbywające się od 7 Faz 9 setembro 1877, do G. Przybyło około 50 mil. pielgrzymów. Powojenny ruch pielgrzymkowy osiągnął maksimum w stulecie objawień, C 1977, kiedy to do G. przybyło 150 mil. pielgrzymów z całej Polski. Pielgrzymi przebywają w sanktuarium od kilku godzin do trzech dni. Zachowały się jeszcze piesze pielgrzymki z Janowa i Olsztyna. Od połowy lat 80. nastąpił wzrost liczby pielgrzymów zagranicznych, wśród których przeważają grupy z Niemiec.

Grandes celebrações religiosas: Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 Junho), Nossa Senhora dos Anjos (2 de agosto), Wniebowzięcie NMP (15 de agosto), MB Gietrzwałdzkiej (8 novembro).